Artikel 2 sub 1    Artikel 2 sub 2     Artikel 3    Artikel 4 sub 1    Artikel 4 sub 2     Artikel 4 sub 3      Artikel 5 & 6   Artikel 7

Terug naar de startpagina                           

 

DOEL:        Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren, bewo­ners en gebruikers van het appartementencomplex " Schoppershof " te Leeuwarden.

De bepalingen in dit reglement beogen voor iedere eigenaar, bewoner of gebruiker een waarborg te scheppen, waarin wederzijds begrip en goede verstandhouding de basis vormen voor een optimaal woongenot binnen het kader van een sociale saamhorigheid.

Het voorkomen van omstandigheden ten gevolge van handelingen en/of nalatighe­den van eigenaars, bewoners of gebruikers, waardoor het gewenste leef- en woonklimaat en de waarde en het aanzien van de appartementen zouden kunnen worden geschaad, staat hierbij op de voorgrond.

ARTIKEL I

 

DEFINITIES

 

In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:

 

a.                "de Akte": De Akte van Splitsing, overgeschreven ten hypotheekkanto­re te Leeuwarden.

*                 De akte is verleden voor de notaris en is ingeschreven bij het Kadaster te Leeuwarden. Zie Akte van Splitsing en Levering Registergoed. 

b.                "het Reglement": Het in de Akte van Splitsing opgenomen Reglement als bedoeld in artikel 5: 111 sub d van het Burgerlijk Wetboek. 

c.                "het Gebouw": Het onroerend goed dat in de splitsing is betrokken. 

d.                "appartement": privé-gedeelte van het gebouw. 

e.                "eigenaar": De gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek. 

f.                 "huurder": Degene die op grond van een huurovereenkomst tot het gebruik van een appartement is gerechtigd. 

g.                "gebruiker": Degene die, anders dan als eigenaar, het recht van uitsluitend gebruik heeft van een privé-gedeelte en het medegebruik heeft van gemeen­schappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken als bedoeld in artikel 5:120 van het Burgerlijk Wetboek. 

h.                "privé-gedeelte": het gedeelte of de gedeelten van het gebouw, die bestemd zijn om als onafhankelijk geheel te worden gebruikt. 

i.                 "Gemeenschappelijke zaken": alle zaken die bestemd zijn of worden, om door alle of een bepaalde groep eigenaars of gebruikers te worden gebruikt, voor zover niet vallende onder h. 

j.                 "de Vereniging": de Vereniging van Eigenaren als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder e van het Burgerlijk Wetboek. 

k.                "de Vergadering": de vergadering van eigenaren als bedoeld in artikel 5:112 tweede lid onder d van het Burgerlijk Wetboek. 

l.                 "bestuur": Het bestuur van de Vereniging als bedoeld in artikel 5:131 van het Burgerlijk Wetboek, gevormd door één of meer bestuur­ders. 

m.               "bestuurder": Een door de Vergadering te benoemen functionaris die conform kontrakt een aantal taken voor de Vereniging uitvoert.